Fonds

Ondersteun De Gids financieel


Wijzelf zijn overtuigd van het belang van ons voortbestaan; aan ideeën geen gebrek, en ook niet aan schrijvers die dankbaar zijn voor de ruimte die de De Gids pagina’s bieden. Er is bij lezers en auteurs nog altijd behoefte aan diepgravender analyses dan de krant of het weekblad kan bieden, en, aan de andere kant, aan goed geschreven stukken die ook voor niet-ingewijden op een vakgebied te begrijpen zijn. De mengvorm waarbij proza, poëzie en essayistiek naast elkaar bestaan is bovendien uniek, en zorgt voor een bijzondere aanpak van thema’s zoals u die in de afgelopen jaren voorbij heeft zien komen – in 2015 bijvoorbeeld met Dichter bij de oorlog en in 2016  Grensland Duitsland.


Zoals u wellicht weet, is enkele jaren geleden de subsidie aan literaire tijdschriften stopgezet. De Gids heeft kunnen overleven door een alliantie aan te gaan met De Groene Amsterdammer. De samenwerking verloopt uitstekend en onze oplage is tot boven de 20.000 gestegen, voor een literair tijdschrift ongekend. Zo weet De Gids een hoge kwaliteit te combineren met een groot publieksbereik.


Stichting De Gids is constant bezig de middelen aan te vullen met aanvragen bij reguliere fondsen, en met succes: Stichting AMMODO, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Turing Foundation, het SNS Reaal Fonds en Stichting LIRA Fonds hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan onze uitgaven. Toch bieden deze geldschieters op den duur geen uitkomst: voor structurele kosten – de voornaamste kosten waar een tijdschrift mee te maken heeft – bieden zij principieel geen ondersteuning.


Wij zoeken een deel van de oplossing in de oprichting van het Gids Fonds; het is de bedoeling een klein kapitaal te vergaren waarvan de rente kan worden ingezet voor De Gids in tijden van nood en voor geïmproviseerde acties.


Mocht u geïnteresseerd zijn maar graag nadere toelichting ontvangen van onze redactiesecretaris Selin Kuşçu, dan bent u op afspraak van harte welkom aan het redactieadres aan het Singel 464, 1017 AW Amsterdam. Selin Kuşçu is te bereiken via het e-mailadres redactie@de-gids.nl. Uw donatie kunt u storten op een speciale bankrekening, NL80 RABO 3178 1405 65 ten name van "Gids Fonds", of door toezending van bijgevoegde machtiging voor periodieke schenking. Stichting De Gids is een culturele ANBI-instelling, wat betekent dat uw donatie is vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting.


ANBI-gerelateerde informatie


N.B.: Stichting De Gids heeft sinds januari 2009 de ANBI-status, waardoor uw gift van het belastbaar inkomen kan worden afgetrokken.


Fiscaal nummer 8167 62910
KvK-nummer 4119 7538


Geïnteresseerden kunnen de jaarrekeningen van 2016, 2017 en 2018 van Stichting De Gids inzien.